Direction For Use & Effectiveness Of SiO3 For Diferent Crops - GOLDEN TURTLE

Direction For Use & Effectiveness Of SiO3 For Diferent Crops - GOLDEN TURTLE

Direction For Use & Effectiveness Of SiO3 For Diferent Crops - GOLDEN TURTLE

Direction For Use & Effectiveness Of SiO3 For Diferent Crops - GOLDEN TURTLE

Direction For Use & Effectiveness Of SiO3 For Diferent Crops - GOLDEN TURTLE
Direction For Use & Effectiveness Of SiO3 For Diferent Crops - GOLDEN TURTLE

Direction For Use & Effectiveness Of SiO3 For Diferent Crops

28-07-2018

DIRECTION FOR USE & EFFECTIVENESS OF SIO3 FOR DIFERENT CROPS

Crops

Application phases

Application rates

Intended effects

Rubber Tree

Spray to roots

every 3 months (4 times a year)

1 liter mix with 2000 liters of water, for 1.300 m2 (about 7,6 l/ha)

Make strong roots and leaves grow healthy, increasing rubber production

Spray to leaves

every 2 months (6 times a year)

1 liter mix with 1000 liters of water

Coffee Tree

Spray to roots

A month before new shoots (soft wood)

1 liter mix with 2000 liters of water, for 1.300 m2 (about 7,6 l/ha)

Grow heathy, strong roots, less using the agricultural chemical, increasing the production better and strong smell coffee

Spray to leaves

15 days before flowering

15 days after flowering

30 days after flowering

45 days after flowering

Every 2 months

1 liter mix with 1000 litesr of water

 

Loại cây

Các giai đoạn sử dụng

Tỉ lệ pha chế

Hiệu quả đạt được

Cây cao su

Phun cho rễ

3 tháng/ lần, 4 lần/năm

1 lít pha với 2000 lít nước, dùng cho 1.300 m2, khoảng 7,6 l/ha

Làm cho rễ và lá khỏe mạnh, tăng sản lượng cao su

Phun cho lá

2 tháng/lần, 6 lần/năm

1 lít pha với 1000 lít nước

Cây cà phê

Phun cho rễ

1 tháng trước khi đâm chồi

1 lít pha với 2000 lít nước, dùng cho 1.300 m2, khoảng 7,6 l/ha

Cây phát triển khỏe mạnh, rễ mọc mạnh, ít hóa chất, tăng sản lượng và mùi vị của cà phê

 

Phun cho lá

15 ngày trước khi ra hoa

15 ngày sau khi ra hoa

30 ngày sau khi ra hoa

45 ngày sau khi ra hoa

2 tháng/ lần

 

1 lít pha với 1000 lít nước


Other information