Fertilizer testing results in Long An and Vinh Long provinces - GOLDEN TURTLE

Fertilizer testing results in Long An and Vinh Long provinces - GOLDEN TURTLE

Fertilizer testing results in Long An and Vinh Long provinces - GOLDEN TURTLE

Fertilizer testing results in Long An and Vinh Long provinces - GOLDEN TURTLE

Fertilizer testing results in Long An and Vinh Long provinces - GOLDEN TURTLE
Fertilizer testing results in Long An and Vinh Long provinces - GOLDEN TURTLE

Fertilizer testing results in Long An and Vinh Long provinces

04-06-2018

Vào ngày 28/05/2018, đoàn công tác Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Golden Turtle và Tập Đoàn Dapha đã đến thăm hai tỉnh Long An và Vĩnh Long để gặp gỡ và lấy ý kiến phản hồi của người nông dân về kết quả thử nghiệm phân bón Sistar SiO3 lên cây trồng từ năm 2017 đến năm 2018.

On May 28, 2018, the delegation of Golden Turtle Investment Joint Stock Company and Dapha Group visited two provinces of Long An and Vinh Long to meet and collect feedback from farmers. Testing of Sistar SiO3 fertilizer on crops from 2017 to 2018

Kết quả thu được đối với giống cây thanh long ruột đỏ ở Tân Trụ - Long An là rất khả quan, phân bón Sistar SiO3 giúp tăng năng suất quả, giảm quả rụng, quả nứt, màu sắc quả đẹp hơn.

The results obtained for red Dragon fruit seedlings in Tan Tru - Long An is very good, Sistar SiO3 fertilizer helps increase fruit yield, reduce fruit fall, crack fruit, beautiful fruit color.

Với giống lúa Đài Thơm Tám ở Thủ Thừa - Long An, người nông dân đánh giá rất cao kết quả phân bón khi làm giảm hạt lép, tăng chiều dài bông, tăng năng suất

With Dai Tam Thom rice variety in Thu Thua - Long An, farmers appreciate the results of fertilizer when reducing seeds, increase the length of cotton, increase productivity

Người nông dân ở Huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long sau khi thử nghiệm phân bón Sistar SiO3  trên cây xà lách soong đã nhận được kết quả hết sức tích cực: rễ mọc mạnh, giảm tỉ lệ sâu bệnh, tăng năng suất 50%, thời gian thu hoạch nhanh chóng (giảm từ 45 ngày còn 35 ngày)

Farmers in Binh Minh district, Vinh Long province, after testing Sistar SiO3 fertilizer on water cress, received positive results: strong roots, reduced insect pests, yield increased by 50%, harvest time fast (reduced from 45 days to 35 days)

 Một số giống cây trồng đã và đang sử dụng phân bón sistar SiO3  sẽ cho kết quả phản hồi trong thời gian tới. Chúng tôi hi vọng sẽ sớm đưa sản phẩm phân bón chất lượng cao, thân thiện với môi trường đến với người nông dân trên khắp mọi miền đất nước.

A same number of the plant and already using the sistar SiO3 sociar will give the response result in time to. We hope the early will be given the given amount of quality, friendly with environment with the people of the people on the earth country.


Other information